QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
BAN CHỈ ĐẠO XÃ LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025
02/11/2023 12:00:00

Sáng ngày 02/11/2023, tại Nhà văn hoá trung tâm xã, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Ninh Hải đã họp để lấy ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính xã, giai đoạn 2023-2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Diệu - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Tuấn Chen - Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Đào Văn Hải - Phó chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, giai đoạn 2023-2025.
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của của Trung ương; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 1123- TB/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 29/8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc thực hiện thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, Phương án số 01/PA-UBND ngày 24/8/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Ninh Giang.
(Đồng chí Ngô Văn Chính - CC Văn phòng - Thống kê thông qua dự thảo Kế hoạch và phân công nghiệm vụ
                          tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025) 
Đảng ủy xã Ninh Hải đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Theo như dự thảo, lộ trình tổ chức thực hiện của Kế hoạch việc sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025 cụ thể như sau:
* Năm 2023
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh; các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện, trong đó cần coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thuyết phục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã giai đoạn 2023 - 2025. Hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri và lấy ý kiến cử tri theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

* Năm 2024

Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Kế hoạch, ĐVHC mới sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2024. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại ĐVHC cấp xã mới theo chỉ đạo của cấp trên. Rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách dôi dư đối với cán bộ, công chức tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù (nếu có) tại ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

* Năm 2025 

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách dôi dư đối với cán bộ, công chức sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù (nếu có) tại ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công tại ĐVHC cấp xã mới. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai thực hiện công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng xã (mới) đến năm 2035, theo chỉ đạo của cấp trên. Hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.
 
 (Đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã)
 
Các ý kiến thảo luận cơ bản đều thống nhất với Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, giai đoạn 2023-2025 của Ban chỉ đạo xã. Một số ý kiến cũng lưu ý một số vấn đề về thời gian tổ chức các bước theo quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cần bố trí hợp lý phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhiều ý kiến cũng lưu ý một số vấn đề có tính đặc thù như: tên đơn vị hành chính xã sau sáp nhập, trụ sở làm việc, cũng như vấn đề liên quan đến giấy tờ nhân thân của công dân sau sáp nhập…
 
 
 (Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo quán triệt, kết luận hội nghị)
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diệu - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025 cần phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp uỷ Đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của xã. Để việc sắp xếp đạt hiệu quả, đúng quy định, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thành viên Ban chỉ đạo xã chủ động tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2119
Trước & đúng hạn: 2118
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 00:38:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 132,863