AN NINH-QUỐC PHÒNG
Ninh Hải triển khai tham dự cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022"
09/05/2022 12:00:00

Ninh Hải triển khai tham dự cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022"

Ninh Hải triển khai tham dự

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022"

Nhằm khuyến khích tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11) năm 2022. Ngày 18/3/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 741/KH-HĐPH về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cuộc thi sẽ được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 bắt đầu từ 0h ngày 1/5 đến 24h ngày 31/5/2022 và đợt 2 bắt đầu từ 0h ngày 1/9 đến 24h ngày 31/9/2022. Cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cho người dân, khuyến khích tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, thời gian diễn ra đợt 1 của Cuộc thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/5/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 31/5/2022.

Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý; mại dâm; mua bán người và phòng, chống xâm hại trẻ em. (Tài liệu phục vụ làm bài thi được đăng trên Trang thông tin PBGDPL tỉnh, tại địa chỉ: http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn ) Về hình thức thi, Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website như sau: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến trên Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.gov.vn).

Thực hiện Văn bản số 314/UBND-TP, ngày 25/04/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc hướng dẫn tham gia hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”. Để cuộc thi tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực và đạt kết quả cao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải có ý kiến chỉ đạo:

- Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường và các thôn tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai Cuộc thi; đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều tích cực tham gia.

- UBND xã đặt link cuộc thi trên Trang thông tin điện tử xã; đề nghị các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong xã tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

THỂ LỆ

Cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

1. Tên gọi: “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”

2. Phạm vi tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được diễn ra trong 02 đợt.

- Đợt thi thứ 1: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/5/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 31/5/2022

- Đợt thi thứ 2: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 31/9/2022

2. Nội dung thi

- Đợt thi thứ 1: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý; mại dâm; mua bán người và phòng, chống xâm hại trẻ em;

- Đợt thi thứ 2: Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI, CÁCH THỨC THI

1. Đăng ký dự thi:

- Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//:sotuphap.haiduong.gov.vn). Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website của Cuộc thi.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế, nhờ người khác thi hộ hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.

2. Cách thức thi

Cuộc thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi (trong đó có 18 câu hỏi trực tiếp, 02 câu hỏi tình huống) và 01 câu hỏi dự đoán “Có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên?”.

- Thí sinh trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 30 phút theo các yêu cầu sau:

+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01 phương án đúng trong 04 phương án mà câu hỏi đề ra.

+ Đối với câu hỏi dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên (câu này không tính vào tổng điểm, mà là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải thưởng vì vậy đây là câu hỏi bắt buộc, thí sinh không hoàn thành câu hỏi này sẽ không được xếp giải).

- Thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 03 lần/đợt. Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh.

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ TIÊU CHÍ XẾP GIẢI

1. Phương pháp tính điểm

a) Tổng số điểm của 01 lượt thi là 20 điểm. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi chính, mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.

c) Tại Câu dự đoán (được mặc định là câu số 21 trong bài thi), người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

2. Xét giải thưởng

Giải thưởng được xét cho cá nhân, do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

- Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng tại Thể lệ này.

- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi bằng nhau thì người nào trả lời Câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất đối với Câu hỏi dự đoán sẽ đạt giải.

- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn.

- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán, có thời gian gửi bài thi bằng nhau thì ưu tiên người dự thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn.

- Trường hợp có nhiều cá nhân có tất cả các tiêu chí nói trên bằng nhau hoặc không có cá nhân nào đạt các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng để xếp giải. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Các cá nhân, tập thể tham gia Cuộc thi đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng.

1. Giải tập thể: Dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ người tham gia nhiều nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền cho Cuộc thi, có nhiều cá nhân đạt giải cao gồm:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng

- 02 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

2. Giải cá nhân, gồm:

- 01 Giải nhất: 3.000.000 đồng

- 02 Giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng

- 03 Giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng

- 10 Giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng

VI. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Thời gian công bố kết quả: Từ sau 5 đến 10 ngày của đợt thi đó.

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành ngay.

2. Thời gian trao giải Cuộc thi: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

a) Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, số 2, Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

b) Điện thoại: (0220) 3842.135

2. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi

Website: - http://timhieuphapluat.haiduong.gov.vn

- http://pbgdpl.haiduong.gov.vn

- https://sotuphap.haiduong.gov.vn

3. Hỗ trợ về kỹ thuật

Điện thoại bộ phận kỹ thuật: 0220.3842.135; di động: 0942423606 (đ/c Thắng), 0976803666 (đ/c Huy).

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi, cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 14:21:39)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tất cả: 54,122