CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
18/07/2022 12:00:00

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

         Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2022; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022; Công văn số 127/UBND-NV ngày 03 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

         I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

         1. Công tác chỉ đạo, điều hành

         1.1. Việc ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính
         Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức được tầm quan trọng, cấp thiết của việc cải cách hành chính nhằm xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương về CCHC, Ủy ban nhân xã Ninh Hải đã phổ biến, triển khai kịp thời đến cán bộ, công chức và nhân dân các văn bản có liên quan về công tác CCHC. Công tác phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2022 bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép vào các cuộc họp nội bộ, giao ban, tổ chức các hội nghị chuyên đề để đảng viên, cán bộ, công chức nắm rõ và thực hiện UBND xã Ninh Hải đã ban hành và chỉ đạo các văn bản sau:

         Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND xã về thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2025.

         Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND xã về thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022.

         Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

         1.2. Việc phân công lãnh đạo và công chức cơ quan phụ trách công tác CCHC

         Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm điều hành công việc chung. Công chức Văn phòng – Thống Kê trực tiếp làm công tác Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về công tác cải cách hành chính nhà nước. Ngoài ra các công chức chuyên môn: Văn phòng HĐND-UBND, Văn hóa – Xã hội, Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Tài chính – Kế toán…ngoài thực hiện tốt công việc chuyên môn theo sự chỉ đạo của cấp trên, phối hợp cùng công chức Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ thực hiện các chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo đúng kế hoạch đã đề ra. UBND xã Ninh Hải luôn chú trọng đến công tác chỉ đạo và thực hiện đúng vai trò của người đứng đầu về công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.

         Công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND xã ngày càng được nâng cao, chú trọng công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra. Coi cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về CCHC, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác CCHC; phân công cụ thể, rõ ràng và bố trí đầy đủ các nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC được giao.

Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ đạo triển khai đầy đủ nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo chương trình cải cách hành chính và bố trí kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên.

Chỉ đạo việc tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính của đơn vị đến cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trong địa phương thông qua việc niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

Chỉ đạo quyết liệt cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ trong cơ quan để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Việc hoàn thành tốt công tác CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

         1.3. Tình hình triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền về CCHC và kết quả tuyên truyền
 
         Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2022. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
 
         Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. UBND xã đã chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đảng viên và nhân dân trên toàn xã với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của xã, lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị giao ban đồng thời tuyên truyền trực tiếp thông qua giải quyết công việc, thủ tục hành chính khi người dân đến UBND xã giải quyết công việc. Đường link dẫn đến tin bài được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã:

http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/jpSuODD+57k@/175.html

http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/Article/pjtT48REEuY@/178.html.

1.4. Việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải về cơ bản bám sát và thực hiện đúng các nhiệm vụ được UBND huyện và Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân huyện giao, đảm bảo về nội dung cũng như thời gian quy định, cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 16/12/2021 Thực hiện CCHC nhà nước huyện Ninh Giang giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/12/2021 thực hiện CCHC nhà nước xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/12/2021 thực hiện CCHC nhà nước huyện Ninh Giang năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 31/12/2021 thực hiện CCHC nhà nước xã Ninh Hải năm 2022.

Thực hiện Công văn số 71/UBND-NV ngày 27 tháng 01 năm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh về phòng Nội vụ huyện Ninh Giang theo đúng nội dung của công văn số 71/UBND-NV.

Thực hiện Công văn số 30 /SNV-CCVC V/v hướng dẫn thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP chuyển sang hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và quy định của Bộ luật Lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 21/01/2022 về việc rà soát vị trí công chức chưa có người đảm nhiệm gửi về phòng Nội vụ theo đúng quy định.

Thực hiện Công văn số 10/PNV V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC và công tác nội vụ. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ tháng 1,2 năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Ninh Giang về việc ban hành chiến lược phát triển thanh niên huyện Ninh Giang giai đoạn 2021-2030. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 07/2/2022 Kế hoạch phát triển thanh niên xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Hải.

Thực hiện công văn số 01/HĐCCHC ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã từ ngày 5/1-18/1/2022. Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ đã phối hợp cùng các cán bộ công chức chuyên môn thực hiện xong việc chấm điểm CCHC năm 2021.

Thực hiện công văn số 885/UBND-NV ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Ninh Giang về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022. Đã phối hợp cùng Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động vào tháng 1/2022, đã báo cáo về phòng Nội vụ huyện Ninh theo đúng tinh thần của công văn số 885/UBND-NV ngày 21/12/2021.

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Ninh Giang về Tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang. UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

         2. Kết quả đạt được trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính

         2.1. Về cải cách thể chế

         2.1.1. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Do Ủy ban nhân cấp xã không có văn bản quy phạm pháp luật nên không ban hành kế hoạch kiểm tra.

UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Ninh Hải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 cuả HĐND và UBND xã Ninh Hải.

Ủy ban nhân xã Ninh Hải tiếp tục phát huy, đổi mới, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành các văn bản để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và mang tính đồng bộ cao.

2.1.2. Việc rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản QPPL ban hành trái thẩm quyền, hết hiệu lực hoặc ngưng hiệu lực một phần

Ngay từ những ngày đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ban hành để kịp thời phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không phù hợp với tình hình thực tế để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp Hiến, hợp Pháp, thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Từ ngày 11/12/2021 đến hết ngày 10/6/2022, UBND xã Ninh Hải đã ban hành 713 Quyết định; 02 Chỉ thị; 25 Tờ trình; 47 Báo cáo; 48 Kế hoạch; 34 Thông báo; 91công văn, 01 Hướng dẫn... Qua rà soát cũng như kiểm tra của công chức Tư pháp - Hộ tịch, các văn bản ban hành đều đảm bảo có căn cứ, phù hợpvới tình hình nhiệm vụ của địa phương, đúng thẩm quyền, có tính khả thi, đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

2.1.3. Việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân

Ngay từ đầu năm 2022 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2021 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn xây dựng pháp luật năm 2022. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hình thức tuyên truyền được chuyển sang hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phối hợp trong các cuộc họp giao ban, gửi tài liệu cho các tuyên truyền viên, trưởng ban ngành đoàn thể.

2.1.4. Tình hình thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022 Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải tiên hành triển khai tới các ban ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn thực hiện theo nội dung kế hoạch.

UBND xã chỉ đạo công chức liên quan tham mưu ban hành kế hoạch trọng tâm về: tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

         2.1.5. Tình hình triển khai thực hiện cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
         2.2. Về cải cách thủ tục hành chính
         2.2.1. Việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông năm 2022 theo các nội dung đã triển khai tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang và các quy định tại Chương VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, quy định tại Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi bổ sung.

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã trên cơ sở chấp hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Đảm bảo việc giải quyết công việc đúng quy trình, thời gian quy định. Không tự đặt ra các thủ tục, giấy tờ ngoài quy định. Mọi thủ tục hành chính cấp xã đều áp dụng, tuân theo quy trình Hệ thống.

Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh xã để cán bộ và nhân dân trong xã nắm được về công tác cải cách hành chính.

Ngày 24 tháng 2 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định kiểm soát thủ tục hành chính về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022.

Ngày 23 tháng 2 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND về việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 xã Ninh Hải.

2.2.2. Việc rà soát, đánh giá TTHC, niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm, 2022.

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND Về việc Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Uỷ ban nhân dân xã lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào bộ danh mục thủ tục hành chính cấp xã. UBND xã đã niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức được phân công phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên cập nhật và niêm yết đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành theo quy định, mọi thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã nơi tiếp công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã rà soát được ....thủ tục hành chính.

2.3.3. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa theo theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Công bố công khai các thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết thủ tục hành chính đặt tại sảnh UBND tiện lợi cho công dân tra cứu, thực hiện theo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã ban hành. Thực hiện tốt việc liên thông TTHC.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tuy nhiên do chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, việc thực hiện niêm yết đầy đủ nội quy cũng như trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã còn thiếu xót.

Cán bộ, công chức , người lao động thực hiện tốt Quy định số 496/QĐ-UBND về quy chế làm việc từ đó cán bộ, công chức đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Trong thời gian từ 10/12/2021 đến 10/6/2022 đã thực hiện đăng ký khai sinh 145 việc (trong đó đăng ký lại 117 việc); đăng ký khai tử 22 việc (trong đó đăng ký lại 04 việc); đăng ký kết hôn 14 việc (trong đó đăng ký lại 05 việc); xác nhận tình trạng hôn nhân 37 việc.

Chứng thực bản sao từ bản chính 5006 bản; chứng thực chữ ký 239 việc; chứng thực Hợp đồng giao dịch 55 việc. Công tác khác: Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 29 thẻ; cải chính, bổ sung hộ tịch 04 trường hợp.

Thực hiện báo cáo rà soát người không có giấy tờ chứng minh nhân dân, người không quốc tịch, người di cư đang lưu trú trên địa bàn.

         Xác nhận các vấn đề về người được được hưởng chính sách xã hội 17 trường hợp trong đó: Hồ sơ đơn thân nuôi con nhỏ 01 trường hợp. Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội: 07 trường hợp. Hồ sơ người cao tuổi, tuổi 80: 08 trường hợp, hồ sơ khuyết tật nhẹ 01 trường hợp. Xác nhận các vấn đề liên quan đến đất đai thuộc địa bàn xã quản lý 17 trường hợp. Xác nhận các vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự 01 trường hợp.

Từ ngày 10/12/2021 đến 09/03/2022 UBND xã Ninh Hải đã ban hành quyết định xử phạt 45 vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, đất đai và hoạt động thương mại với tổng số tiền phạt thu được là 59.100.000 đồng. Trong đó xử phát hành chính trong lĩnh vực quân sự,vi phạm đất đai, hoạt động thương mại và môi trường.

2.2.4. Việc công khai thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận một cửa

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên cập nhật các văn bản quy định liên quan đến TTHC, niêm yết công khai các hướng dẫn quy định theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại phòng làm việc một cửa theo quy định.

Lập danh mục thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ninh Hải.

Bảng niêm yết công khai TTHC theo đúng hướng dẫn tại phụ lục IV han hành kèm theo thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bảo đảm công khai 100% các văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của UBND xã Ninh Hải. Công khai niêm yết TTHC, công khai bộ danh mục TTHC theo quy định.

Công khai trên trang thông tin điện tử của xã; tạo kết nối trang thông tin điện tử của tỉnh, của huyện hoặc chỉ dẫn kiểm chứng đến mục công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của UBND xã.

2.2.5. Tình hình tổ chức, hoạt động, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Thời gian qua, cán bộ, công chức xã Ninh Hải luôn chấp hành nghiêm túc quy định về việc giải quyết TTHC theo thẩm quyền. Không có đơn thư phản ánh kiến nghị của cá nhân hay tổ chức nào đối với TTHC trên địa bàn xã.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND xã Ninh Hải.

Tăng cường rà soát, cập nhật thủ tục và quy trình công khai thẩm quyền, thời gian, thể lệ, phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

2.3.6. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế

Sử dụng khá hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành, các văn bản đều được cập nhật trên phần mềm văn bản đến, văn bản đi. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý Tư pháp – Hộ tịch, phần mềm Tài chính – Kế toán, phầm mềm chấm điểm cải cách hành chính, phần mềm VNPT-BHXH 5.0,….

2.3.7. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị

Chủ động bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận những phản ánh và trả lời phản ánh kiến nghị của nhân dân về thủ tục hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính.Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã đã tiếp nhận 0 hồ sơ. Không để tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn.

2.3.8. Việc cập nhật, bổ sung TTHC tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Không có.

2.3.9. Chế độ báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và các cấp có thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông hàng quý, hằng năm.

         2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

2.3.1. Việc chấp hành các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cấp xã, thôn

Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tại địa phương luôn được chú trọng, quan tâm, sắp xếp công chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm theo bằng cấp đã được đào tạo, năng lực sở trường nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, trong bộ máy hành chính nhà nước cấp xã có phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Về biên chế cán bộ, công chức, hiện tại xã có 17 cán bộ, công chức. Nhìn chung cán bộ, công chức trong cơ quan đều có tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn. Thực hiện Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay cán bộ, công chức được bố trí đúng vị trí chức danh việc làm, giải quyết công việc tương đối hiệu quả. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có 09 người đảm nhiệm theo quy định; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn thực hiện bố trí theo đúng quy định Nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo mỗi thôn không quá 03 người đảm nhiệm.

Thực hiện Công văn số 167/UBND-NV ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc thống nhất thời điểm bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư năm 2022, ngày 8 tháng 5 năm 2022 xã Ninh Hải đã tổ chức bầu chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 tại 04 điểm bầu cử ( Tổ bầu cử thôn Đồng Bình, Tổ bầu cử thôn Nhân Lý và Tổ bầu cử thôn Bồng Lai ( 02 điểm bầu cử); Kết quả 16 giờ 30 phút cùng ngày xã Ninh Hải đã hoàn thành việc bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 với tổng số cử tri đi bầu là 1873/2032 đạt tỷ lệ 92,17%. Ngày 12 tháng 5 năm 2022 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định công nhận chức danh Trưởng thôn 03 thôn nhiệm kỳ 2022-2024 và báo cáo về Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang theo đúng quy định.

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định công nhận chức danh Trưởng thôn 03 thôn Nhân Lý, Đồng Bình và thôn Bồng Lai.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định công nhận chức danh Phó trưởng thôn Đồng Bình nhiệm, kỳ 2022-2024.

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định công nhận chức danh Phó trưởng thôn Nhân Lý và thôn Bồng Lai nhiệm kỳ 2022-2024.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 25/2/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch số 14/KH-ĐU ngày 01 tháng 04 năm 2022 của Đảng ủy xã Ninh Hải về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong suốt thời gian từ ngày 15/5/2022 đến ngày 07/6/2022 trên địa bàn xã Ninh Hải đã tổ chức thành công cho 9/9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ và đã bầu ra Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trong đó tại 03 chi bộ thôn Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ kiêm Phó trưởng thôn.

2.3.2. Việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn; Quy chế làm việc và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị

UBND xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. UBND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã quyết định. Ủy ban nhân dân họp, thảo luận và quyết định theo đa số từng vấn đề tại cuộc họp của y ban nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên ủy ban nhân dân xã. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

Thực hiện Công văn số 79-NV ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành báo cáo số 41 ngày 05/6/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; theo đúng trình tự thủ tục thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND xã.

Cán bộ, công chức sâu sát cơ sở, tiếp thu, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đưa hoạt động của UBND xã ngày càng hiện đại, thực hiện thành công chính quyền điện tử theo sự chỉ đạo của Chính phủ, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

2.3.3. Việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý

Phân cấp là một trong những nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính nhà nước; gắn liền với quá trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước; là sự chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính nhà nước mang tính truyền thống sang quản lý theo phương thức mới, hành chính công mới theo hương phi tập trung hoá. Mục tiêu của phân cấp quản lý là nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ rang, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền nhà nước, đảm bảo sự quản lý thống nhất của Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của nhân dân.

UBND xã Ninh Hải thường xuyên rà soát, đề xuất và tham mưu về việc tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Trên cơ sở các Thông tư, Hướng dẫn của các Bộ, liên Bộ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã.

Tại UBND xã Ninh Hải, Cán bộ quản lý, công chức chuyên môn luôn làm đúng nhiệm vụ, thẩm quyền của mình và chịu trách nhiệm với cấp trên về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, đảm bảo sự thống nhất cao từ xã đến thôn.

         2.4. Cải cách công vụ

         2.4.1. Việc thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

* Đánh giá thực trạng về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị

UBND xã Ninh Hải có 09 cán bộ và 08 công chức trong biên chế, từ thời điểm thực hiện Công văn số 18 SNV-CCVC ngày 07/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về hướng dẫn chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP chuyển sang Hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và quy định của Bộ luật lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 30/UBND-NV của Phòng Nội vụ Huyện Ninh Giang về việc không thực hiện ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn ở các vị trí việc làm được xác định là công chức tại UBND các xã, thị trấn thì UBND xã Ninh Hải còn thiếu 01 chức danh Tư pháp – Hộ tịch.

Trong đó, cán bộ gồm: 01 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, 01 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 01 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, 01 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 01 Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, 01 Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã, 01 Chủ tịch Hội Nông dân, 01 Chủ tịch hội Cựu chiến binh, 01 Bí thư Đoàn thanh niên CS HCM, khuyết 01 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Công chức gồm: 01 Văn phòng - Thống kê (Làm công tác Văn phòng HĐND –UBND), 01 Văn phòng – Thống Kê (Làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ); 01 Văn hóa - Xã hội (làm công tác Văn hóa - Thông tin), 01 Tài chính - Kế toán, 01 Chỉ huy trưởng BCH quân sự, 01 Địa chính – Nông nghiệp – Nông thôn mới, 01 Văn hóa – Xã hội (làm công tác LĐ-TB-XH); 01 Công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Chất lượng cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể: Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT, THBT có 17 đồng chí.Về trình độ chuyên môn: Trung cấp có 01 đồng chí, Cao đẳng có 01 đồng chí , Đại học có 14 đồng chí; Không có bằng trung cấp, Đại học, Cao đẳng có 01 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp có 01 đồng chí, Trung cấp có 10 đồng chí, Sơ cấp có 04 đồng chí. Hiện nay, có 02 đồng chí đang theo học lớp Sơ cấp lý luận chính trị, có 02 đồng chí cán bộ, công chức đang theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học liên thông và văn bằng 2 Đại học chuyên ngành Luật.

* Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, người lao động, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức

Thực hiện Công văn số 30/UBND-NV ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc không thực hiện ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn ở các vị trí việc làm được xác định là công chức tại UBND các xã, thị trấn. Lãnh đạo UBND xã đã phổ biến, quán triệt các quy định về hợp đồng lao động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nắm rõ để thống nhất tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các vị trí công chức chưa có người đảm nhiệm, tổng hợp và báo cáo về UBND huyện theo đúng thời gian quy định. UBND xã Ninh Hải đã thực hiện đúng tinh thần của Công văn số 30/UBND-NV ngày 14/01/2022 dừng hợp đồng lao động đối với 01 chức danh Tư pháp – Hộ tịch.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, xã Ninh Hải đã kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã do đồng chí Nguyễn Tuấn Mức giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Ninh Hải, khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy xã Ninh Hải, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Hải đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Thoảng Chủ tịch Hội Nông dân xã giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Giang đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-MT về việc công nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 do đồng chí Nguyễn Văn Thoảng làm Chủ tịch.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Ban chấp hành Hội Nông dân đã họp và giới thiệu đồng chí Vũ Thị Thi nguyên là Cán bộ Địa chính – Xây dựng – Môi trường vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã, bầu đồng chí Vũ Thị Thi giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Hải khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện Quyết định số 173-QĐ/HND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Ninh Giang về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường Vụ, chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Hải khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc tiếp nhận cán bộ xã vào công chức xã. Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải tiếp nhận 01 đồng chí Vũ Đình Luận, Bí thư Đoàn TN CSHCM xã Tân Hương vào công chức và đảm nhiệm chức danh Tư pháp – Hộ tịch xã Ninh Hải.

Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức được quản lý đầy đủ, chặt chẽ, chính xác thông tin của từng cán bộ, công chức từ khi vào làm việc tại UBND xã Ninh Hải đến khi chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ. Vào đầu tháng 8 năm 2021 UBND xã Ninh Hải đã hoàn thiện thông tin của cán bộ, công chức, người lao động lên phần mềm quản lý cán bộ do công ty Missa cung cấp đảm bảo đúng yêu cầu của cấp trên chỉ đạo.

         2.4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chất lượng cán bộ, công chức

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Ninh Giang về đào tạo, bồi dưỡng, công chức viên chức năm 2022 Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/3/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Trang bị đầy đủ kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2022 phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung theo quy định.

Được sự quan tâm của cấp trên về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, Đảng ủy, UBND xã quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi học. Từ đầu năm 2022, có 03 cán bộ, công chức là: Phó trưởng công an, công chức Văn hóa – Xã hội, Phó bí thư Đoàn TNCS HCM xã được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Ninh Giang.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Ninh Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2022 toàn bộ cán bộ, công chức được tham dự lớp tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính.

         2.4.3. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền

Thực hiện Công văn số 738/UBND-NV ngày 09 tháng 11 năm 2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người lao động năm 2021.

Ngày 25/11/2021, UBND xã đã tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, gửi kết quả bình xét về UBND huyện để đánh giá, phân loại, kết quả: 03 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ.

         2.4.4. Việc chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Ninh Hải

Thực hiện thông báo số 52/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã. Tại Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh Tài chính – Kế toán chuyển sang công tác tại đơn vị xã Kiến Quốc kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022.

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải tiếp nhận 01 công chức đảm nhiệm chức danh Tư pháp – Hộ tịch.

Rà soát, lập danh sách công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện định kỳ phải chuyển đổi công tác và đề xuất phương thức chuyển đổi theo đúng nội dung Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 10/02/2022 của UBND huyện Ninh Giang, cụ thể như sau:

- Đối với UBND xã Ninh Hải còn 02 vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ như sau:

+ Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Nông thôn mới: Công tác từ năm 2020 đến nay là 02 năm.

+ Công chức Văn hóa – Xã hội trực tiếp làm công tác Lao động – Thương Binh & Xã hội: Công tác từ năm 2019 đến nay là 03 năm. Tuy nhiên, đối với chức danh này là công chức nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên không thuộc đối tượng luân chuyển năm 2022.

- Về công tác cán bộ, công chức:

Tháng 5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Hải khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu ra BCH Đảng bộ gồm 10 đồng chí.. Tháng 5 năm 2022 thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc điều động Trưởng, Phó trưởng Công an xã do đó Ban chấp hành Đảng bộ xã còn thiếu 04 đồng chí theo đề án nhân sự mà Ban Thường vụ huyện ủy đã phê duyệt.

Số lượng cán bộ, công chức hiện tại là 17 người có 02 cán bộ, không thuộc người địa phương. Hiện nay còn thiếu 01 chức danh Tư pháp – Hộ tịch, 01 chức danh Địa chính – Xây dựng – Môi trường.

- Kiến nghị, đề xuất:

Đối với xã Ninh Hải còn khuyết 01 chức danh Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị huyện ủy sớm chỉ đạo kiện toàn để đảm bảo hoạt động. Vấn đề về đất đai vẫn luôn là một vấn đề “nóng” và hết sức nhạy cảm, tuy nhiên Ninh Hải còn thiếu 01 chức danh công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường rất mong các cấp có thẩm quyền quan tâm và sớm kiện toàn chức danh này để phục vụ nhân dân và công việc của địa phương.

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của địa phương đòi hỏi đội ngũ công chức phải giỏi về chuyên môn, nắm chắc địa bàn. Tuy nhiên rất khó khăn cho một số chức danh cán bô, công chức không phải là người địa phương vì vậy chưa kịp nắm bắt địa bàn dẫn đến công việc còn nhiều hạn chế.

         2.4.5. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ. Ngày 02 tháng 8 năm 2021 đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 01 giữa HĐND-UBND-UBMTTQ xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND- Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND, ban hành quy chế làm việc của UBND xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 27 tháng 7 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND xã Ninh Hải, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 01 tháng 11 năm 2021 đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế, văn hóa công sở tại cơ quan hành chính xã Ninh Hải.

- Thực hiện, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ cán bộ, công chức; thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ.Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.

Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chuyên nghiệp về lề lối làm việc:

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội; công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, lãnh đạo luôn công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nghiêm túc thực hiện Luật an ninh mạng. Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử

Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

Trong năm 2021 UBND xã Ninh Hải được Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

         2.5. Cải cách tài chính công

         2.5.1. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí và quản lý hành chính nhà nước

UBND xã Ninh Hải đã thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/ 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với UBND xã.

Ngay từ đầu năm 2022 lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giao cho công chức Tài chính - Kế toán tham mưu, xây dựng nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, họp lấy ý kiến toàn cơ quan và các đơn vị hưởng thụ ngân sách. Ngày 05 tháng 01 năm 2022 UBND nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (Có quy chế kèm theo), thực hiện nghiêm túc các quy trình và thực hiện tốt nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng. Ngày 07 tháng 01 năm 2022 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế, quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND xã Ninh Hải.

2.5.2. Việc xây dựng và cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách Nhà nước. Ngày 05 tháng 01 năm 2022 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiêu nội bộ (Kèm theo quy chế).

Ngày 07 tháng 01 năm 2022 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND xã về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã Ninh Hải (Kèm theo quy chế).

         2.5.3. Việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/02/2021 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

Thực hiện luật ngân sách nhà nước năm 2015 hàng năm sau khi có nghị quyết phân bổ dự toán của cấp trên, Ủy ban nhân dân giao cho bộ phận tài chính-kế toán tiến hành lập dự toán thu chi cho từng bộ phận thụ hưởng ngân sách theo đúng chế độ. Theo dõi thu chi của các bộ phận thụ hưởng ngân sách, hướng dẫn thu chi theo đúng quy định.

2.5.4. Việc thực hiện các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành

Ngay từ đầu năm 2022 xã Ninh Hải đã thực hiện xây dựng và cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

         2.6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

         2.6.1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước

- Việc bố trí nhân lực, đảm bảo phương tiện, thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn

Hiện tại, 17/17 cán bộ, công chức thuộc UBND xã đã được trang bị máy tính, máy in, đạt tỷ lệ 100 %. Các máy tính đều được kết nối mạng thuận lợi cho việc truyền tải thông tin. Một số chức danh đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý thuộc chuyên môn như: Kế toán - Tài chính, Tư pháp - Hộ tịch, Lao động - thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND - UBND,… làm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo.

- Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 tại Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải.

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 UBND xã Ninh Hải xây dựng kế hoạch số 62/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền và báo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2022.

- Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công tác điều hành, giải quyết công việc; xử lý văn bản đi, đến

Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 10/6/2022, công chức văn phòng HĐND-UBND và thủ quỹ đã nhập được 961 văn bản, việc ban hành các văn bản về cơ bản đúng quy định và thời gian. Tiếp nhận các văn bản từ cấp trên kịp thời triển khai cho cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện.

- Việc sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử

Ngay từ đầu năm UBND xã Ninh Hải đã bắt đầu thực hiện chữ ký số, đã có 577 văn bản thực hiện chữ ký điện tử quan phần mềm xử lý văn bản kịp thời và đúng quy định.

- Ứng dụng phần mềm điện tử trong giải quyết TTHC; sử dụng hòm thư điện tử trong trao đổi công việc

Ngày 05 tháng 5 năm 2021 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin xã Ninh Hải.

- Việc cung cấp thông tin trên Cổng /Trang thông tin điện tử của cơ quan, tình hình mức độ sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ công việc

Ngày 29 tháng 7 năm 2021 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử xã Ninh Hải giai đoạn 2020-2025.

Ngày 29 tháng 7 năm 2021 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Kế hoạch số 38/KH –UBND về việc thực hiện xây dựng chính quyền điện tử xã Ninh Hải giai đoạn năm 2020-2025.

Ngày 05 tháng 10 năm 2021 UBND xã Ninh Hải đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử xã Ninh Hải giai đoạn 2020-2025.

Mức độ hoạt động của trang thông tin điện tử UBND xã Ninh Hải thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, nội vụ và cập nhật văn bản ban hành của UBND xã. Từ ngày 10/12/2021 đến 10/4/2022 đã đăng được 14 tin bài thuộc các lĩnh vực.

         2.6.2. Việc xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 vào hoạt động trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn và bộ phận một cửa làm tốt công tác duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của cơ quan. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND thị trấn Ninh Giang đã thực hiện công khai, niêm yết các TTHC tại UBND để người dân xem nắm bắt thực hiện các công việc đảm bảo tính hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động trong cơ quan nhà nước được sử dụng hiệu quả.

         II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.             Những ưu điểm

         - Phương thức quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ dân; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức tránh sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương.

         - Đội ngũ cán bộ, công chức trẻ nhanh và nhạy bén trong việc tiếp cận các phần mềm phục vụ công việc chuyên môn cũng như công tác Cải cách hành chính tại địa phương.

- Sau cuộc kiểm tra trực tiếp về cải cách hành chính ngày 15/9/2021 của UBND huyện Ninh Giang về công tác thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã Ninh Hải thì công tác CCHC tại địa phương đã có những bước chuyển mình: Hiểu dần được bản chất của CCHC, biết rõ hơn được những khuyết điểm cần khắc phục…

         2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Việc triển khai thực hiện chính phủ điện tử còn chậm.

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa thực hiện được; việc thống kê số lượng THHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 3 và 4 còn chậm.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính chưa thật sự bàn bản, chuyên sâu..

         - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu.

         - Kinh phí đầu tư cho cải cách hành chính nói chung và đầu tư cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

         - Công tác cán bộ có sự thay đổi ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công việc qua đó công tác CCHC cũng bị trì trệ theo.

2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Việc tiếp thu về CCHC còn chậm, chưa hiểu rõ, hiểu sâu về công tác cải cách hành chính.

- Nguồn kinh phí của địa phương còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công cuộc cải cách hành chính cò gặp nhiều khó khăn.

- Công chức HĐND-UBND xã mặc dù rất nỗ lực trong công việc nhưng vì tuổi tác nên việc tiếp cận phần mềm quản lý còn chậm.

- Công chức Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ còn non trong việc tham mưu cho lãnh đạo UBND xã nên việc triển khai CCHC ở cấp cơ sở còn chậm đôi khi lúng túng.

- Các văn bản được ban hành theo đúng quy định của cấp trên tuy nhiên công chức chuyên môn chưa được cung cấp tài khoản trên phần mềm quản lý văn bản dẫn đến việc đăng tải các văn bản báo cáo lên cấp trên chậm.

- Công chức chuyên môn mới còn yếu trong việc tiếp cận công việc, chưa thực sự hăng say trong việc thực hiện công việc mới.

            III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước, UBND xã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp về cải cách hành chính để cán bộ và nhân dân nắm được và thực hiện có hiệu quả.

Tăng cường vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền về công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác CCHC theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện.

Thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp trên về CCHC, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo đúng thời gian quy định.

Phát huy hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước của UBND xã về công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.

Kiểm tra và tự kiểm tra CCHC trong từng bộ phận, lĩnh vực được phân công.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công bố công khai thủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Lấy mức độ hài lòng của người dân là thước đo chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã; đồng thời là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính, sử dụng hiệu quả phần mền quản lý văn bản, phần mềm tư pháp - hộ tịch, phần mềm bảo hiểm xã hội…Thường xuyên đăng bài, đưa tin về cải cách hành chính lên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh xã.

Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

         IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

         Với những hạn chế, khó khăn được các địa phương đặt ra, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện CCHC thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả… góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

         Kịp thời cung cấp tài khoản quản lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản cho công chức chuyên môn để thuận tiện cho việc cập nhật, xử lý các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như để thực hiện các chế độ báo cáo kịp thời đảm bảo đúng thời gian quy định.

Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2948
Trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 05:43:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 48,918