VĂN HÓA-XÃ HỘI
Xã Ninh Hải triển khai Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022
28/03/2022 12:00:00

ã Ninh Hải triển khai Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2022 với các nội dụng cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và xã hội; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.

- Từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; giảm số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã; giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là nhóm trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trợ giúp kịp thời trẻ em bị xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; phòng, chống suy dinh dưỡng và tạo cơ hội cho các em học tập, vui chơi giải trí và thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh, của huyện, của xã để triển khai thực hiện các nội dung về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Luật trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030...

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích.

3. Thực hiện quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện; chủ động tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với trẻ em, đặc biệt đối với phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu vực dân cư thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí thuộc địa bàn quản lý.

4. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền tham gia của trẻ em thông qua các hoạt động trong nhà trường và cộng đồng: các nhóm trẻ, câu lạc bộ trẻ em ở cộng đồng được thể hiện quyền tham gia của các cá nhân/nhóm trẻ em trong các vấn đề có liên quan đến trẻ em ở địa phương.

5. Bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch về trẻ em của địa phương; vận động và sử dụng hiệu quả minh bạch nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức cho trẻ em. Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em.

6. Xây dựng, duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; phòng, ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em. Khuyến khích biểu dương, nhân rộng những mô hình, những sáng kiến tốt trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em.

7. Tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em trong dịch bệnh Covid-19.

8. Tăng cường cử cán bộ tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

9. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác trẻ em, giữa các ngành, đoàn thể địa phương trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ can thiệp các vụ việc xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em.

10. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

11. Tiếp tục thực hiện đánh giá xã phù hợp với trẻ em theo quy định; nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới trong cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới” đến từng địa bàn dân cư.

12. Tăng cường triển khai công tác thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, rà soát các biện pháp đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em. Đề nghị cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, các chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH12 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH12 5 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội khóa XIV về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; đưa mục tiêu, nhiệm v bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch phát triển KT-XHđịa phương đtập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, thông tin... cho trẻ em. Gia đình, cộng đồng, nhà trường có trách nhiệm tham gia thực hiện các quyền của trẻ em; tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với lứa tuổi.

3. Tiếp tục triển khai các chương trình giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; chế độ trợ cấp thường xuyên; Chương trình chăm sóc trẻ tại cộng đồng; phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng như: Mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng; mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

5. Cử cán bộ tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc với trẻ em; các hoạt động khác về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

6. Vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ trẻ em trong việc trợ giúp khám chữa bệnh, học bổng, thăm, tặng quà trong dịp lễ Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu và các hoạt động cho trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 15:04:57)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tất cả: 54,123